Podatek od najmu lokali

Podatek od najmu lokali

Podatniczka, która wynajmuje 16 garaży, nie musi uruchamiać działalności gospodarczej. Wolno jej rozliczyć zyski w ramach najmu prywatnego – orzekł NSA. Sprawa dotyczyła podatniczki, która w 2013 r. wspólnie z mężem rozpoczęła budowę zespołu 18 garaży. Dwa z nich przeznaczone miały być na potrzeby prywatne, pozostała zaś część na sprzedaż. Po gruntownej analizie rynku, podatniczka […]

PIT od sprzedaży odziedziczonej nieruchomości

PIT od sprzedaży odziedziczonej nieruchomości

Zdaniem Izby Skarbowej w Łodzi, dzieci spadkodawcy nie mają prawa do zwolnienia z podatku jeżeli sprzedadzą dom i spłacą za tak uzyskaną kwotę kredyt zaciągnięty przez zmarłego ojca. Zgodnie z treścią interpretacji indywidualnej nr 1061–IPTPB2.4511.890.2016.1.KK., ulga mieszkaniowa dotyczy tylko tego kto zaciągnął kredyt. Z wnioskiem o wyżej wskazaną interpretacje indywidualną zwróciła się spadkobierczyni, która wraz […]

Ustalenie kontaktów z dzieckiem  – co zrobić gdy jeden z  rodziców  utrudnia kontakty drugiego rodzica z dzieckiem?

Ustalenie kontaktów z dzieckiem – co zrobić gdy jeden z rodziców utrudnia kontakty drugiego rodzica z dzieckiem?

Adwokat Maciej Duszewski wie, iż w sprawach o ustalenie miejsca pobytu dziecka/dzieci oraz w sprawach o uregulowanie kontaktów rodzica z dzieckiem/dziećmi decydującą rolę odgrywa czas. Im dłużej dziecko pozbawione jest kontaktu z rodzicem, tym dystans pomiędzy dzieckiem a rodzicem robi się większy. Dobry adwokat, winien podjąć w imieniu Klienta jak najszybsze działania ukierunkowane na zapewnienia […]

Odwołanie darowizny

Odwołanie darowizny

W uzasadnieniu do wyroku z dnia 29 kwietnia 2016 r., sygn. akt I CSK 209/15, Sąd Najwyższy wskazał, iż możliwe jest odwołanie wykonanej już darowizny, w sytuacji gdy niewdzięczność w stosunku do darczyńcy przybiera postać zaniechania spełniania przez obdarowanego ustawowych obowiązków  wobec darczyńcy, takich jak chociażby niewywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego- o ile darczyńca popadł  […]

Zasiedzenie nieruchomości, przygraniczny pas gruntu

Zasiedzenie nieruchomości, przygraniczny pas gruntu

Zasiedzenie jest konstrukcja prawną, polegającą na nabyciu prawa własności rzeczy, przez podmiot który posiada tą rzecz przez określony prawem czas. Instytucja zasiedzenia uregulowana jest w art. 172 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93). W drodze zasiedzenia można nabyć własność rzeczy zarówno ruchomej jak i […]

Brak podatku od czynności cywilno prawnych

Brak podatku od czynności cywilno prawnych

Zgodnie z interpretacją Izby Skarbowej w Katowicach (IBPB-2-1/4514-63/16/MZ), czynność na podstawie, której spółka wnosi do przedsiębiorstwa innej spółki wkład pieniężny na sfinansowanie wspólnego celu gospodarczego jest zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli dochodzi do niej w ramach umowy tzw. “spółki cichej”. Interpretacja powyższa wydana została na kanwie umowy zawartej pomiędzy dwoma spółkami. Na mocy […]

Konsument w sporze z przedsiębiorcą

Konsument w sporze z przedsiębiorcą

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie o sygnaturze akt XVII AmC 347/15 uznano za niedozwolone i zakazano wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o następującej treści:” ******** nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez Pocztę Polską […]

Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy za porozumieniem stron.

Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy za porozumieniem stron.

Należy pamiętać o tym, iż w sprawach nieuregulowanych w kodeksie pracy, zastosowanie odnajdują przepisy kodeksu cywilnego- w tym te o wadach oświadczeń woli. Zasada powyższa odnajduje zastosowanie do wszelkich oświadczeń, na podstawie których dochodzi do rozwiązania stosunku pracy. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron uchodzi w praktyce za jeden z najpopularniejszych sposobów na zakończenie […]

Odszkodowanie za nielegalnie nałożoną karę za instalowanie automatów do gry poza kasynem?

Odszkodowanie za nielegalnie nałożoną karę za instalowanie automatów do gry poza kasynem?

Po wielu latach rozbieżności w orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych, rozwiane zostały wątpliwości co do zasadności nakładania kar pieniężnych za instalowanie automatów do gier poza kasynem. Wątpliwości w powyższym zakresie zdaje się rozwiewać Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku wydanym w sprawie o sygn. akt II GSK 2026-2027/15. W uzasadnieniu do wskazanego wyroku czytamy, iż Polska nie […]