Zasiedzenie nieruchomości, przygraniczny pas gruntu

Zasiedzenie nieruchomości, przygraniczny pas gruntu

Zasiedzenie jest konstrukcja prawną, polegającą na nabyciu prawa własności rzeczy, przez podmiot który posiada tą rzecz przez określony prawem czas. Instytucja zasiedzenia uregulowana jest w art. 172 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93). W drodze zasiedzenia można nabyć własność rzeczy zarówno ruchomej jak i […]

Konsument w sporze z przedsiębiorcą

Konsument w sporze z przedsiębiorcą

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie o sygnaturze akt XVII AmC 347/15 uznano za niedozwolone i zakazano wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o następującej treści:” ******** nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez Pocztę Polską […]

Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy za porozumieniem stron.

Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy za porozumieniem stron.

Należy pamiętać o tym, iż w sprawach nieuregulowanych w kodeksie pracy, zastosowanie odnajdują przepisy kodeksu cywilnego- w tym te o wadach oświadczeń woli. Zasada powyższa odnajduje zastosowanie do wszelkich oświadczeń, na podstawie których dochodzi do rozwiązania stosunku pracy. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron uchodzi w praktyce za jeden z najpopularniejszych sposobów na zakończenie […]

Odszkodowanie za nielegalnie nałożoną karę za instalowanie automatów do gry poza kasynem?

Odszkodowanie za nielegalnie nałożoną karę za instalowanie automatów do gry poza kasynem?

Po wielu latach rozbieżności w orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych, rozwiane zostały wątpliwości co do zasadności nakładania kar pieniężnych za instalowanie automatów do gier poza kasynem. Wątpliwości w powyższym zakresie zdaje się rozwiewać Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku wydanym w sprawie o sygn. akt II GSK 2026-2027/15. W uzasadnieniu do wskazanego wyroku czytamy, iż Polska nie […]