Odszkodowanie za nielegalnie nałożoną karę za instalowanie automatów do gry poza kasynem?

shutterstock_262869080

Po wielu latach rozbieżności w orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych, rozwiane zostały wątpliwości co do zasadności nakładania kar pieniężnych za instalowanie automatów do gier poza kasynem. Wątpliwości w powyższym zakresie zdaje się rozwiewać Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku wydanym w sprawie o sygn. akt II GSK 2026-2027/15. W uzasadnieniu do wskazanego wyroku czytamy, iż Polska nie dopełniła obowiązku notyfikacji art. 14 ust. 1 ustawy o grach hazardowych, wobec czego nie ma bezpośredniego zastosowania również art. 89 ust.1 pkt 2 tejże ustawy, tj. przepis pozwalający na nałożenie kary na „organizatora gry”. Przypomnieć należy, iż dotychczas, dalekie rozbieżności wywoływało zagadnienie bezpośredniego stosowania przepisów technicznych, bez ich uprzedniej notyfikacji przez państwa członkowskie UE. Tak oto dyrektywa unijna 98/34/WE z 22 czerwca 1998 r. stanowi, iż państwa członkowskie UE mają obowiązek niezwłocznie przekazać Komisji Europejskiej wszelkie projekty przepisów, które mogą powodować przeszkody w wykonywaniu wolności i swobód zagwarantowanych przez traktaty europejskie, tj. tzw. przepisy techniczne. Skoro więc przepisy stanowiące podstawę do karania za instalacje automatów do gry poza kasynem nie zostały notyfikowane przez państwo członkowskie, nie mogą być stosowane wobec obywateli. Wyrok o jakim owa powyżej otwiera drogę do realizacji roszczeń o zwrot nielegalnie nałożonych i uiszczonych już kar a także odszkodowań za wszelkie powstałe w wyniku ich nałożenia szkody.