PIT od sprzedaży odziedziczonej nieruchomości

Zdaniem Izby Skarbowej w Łodzi, dzieci spadkodawcy nie mają prawa do zwolnienia z podatku jeżeli sprzedadzą dom i spłacą za tak uzyskaną kwotę kredyt zaciągnięty przez zmarłego ojca. Zgodnie z treścią interpretacji indywidualnej nr 1061IPTPB2.4511.890.2016.1.KK., ulga mieszkaniowa dotyczy tylko tego kto zaciągnął kredyt. Z wnioskiem o wyżej wskazaną interpretacje indywidualną zwróciła się spadkobierczyni, która wraz z matką i z bratem nabyły spadek po zmarłym ojcu. W skład majątku spadkowego wchodziła nieruchomość, na której zakup rodzice zaciągnęli kredyt. Miesięczna rata kredytu przewyższała swoją wysokością dochód spadkobierców. Wobec powyższego, spadkobiercy rozważali sprzedaż domu i przeznaczenie uzyskanej ze sprzedaży kwoty na spłatę kredytu i kupno mniejszego lokalu mieszkalnego. Wobec powyższego, zadane przez spadkobierczynie pytanie dotyczyło tego, czy spłata kredytu będzie objęta zwolnieniem od PIT. Izba Skarbowa w Łodzi stanęła na stanowisku, iż dochód ze sprzedaży będzie objęty 19 proc. PIT, ze względu na to, iż nie upłynęło jeszcze 5 lat od nabycia spadku- tj. od śmierci ojca. Tak oto wiedzieć trzeba, iż spadkobiercy nabywają spadek z chwilą otwarcia spadku. Chwilą otwarcia spadku jest śmierć spadkodawcy. W przedmiotowym wypadku, ojciec spadkobierczyni zmarł w 2015 r., wobec czego Izba Skarbowa stanęła na stanowisku, iż ze zwolnienia od podatku spadkobierczyni będą mogli skorzystać dopiero    w 2021 r. Wcześniej bowiem skorzystać ze zwolnienia z PIT można wyłącznie w wypadku przeznaczenia środków ze sprzedaży odziedziczonej  nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. Zdaniem organu, przeznaczenie uzyskanej ze sprzedaży kwoty na spłatę kredytu zaciągniętego przez spadkodawcę, nie wchodzi w zakres pojęcia własnych celów mieszkaniowych, nawet jeżeli finalnym skutkiem takiej transakcji jest nabycie mniejszego lokalu mieszkalnego. Stanowisko takie argumentowane jest tym, iż spłata zaciągniętego przez spadkodawcę kredytu nie jest tożsama z zaspokajaniem własnych potrzeb mieszkalnych. Do zwolnienia od PIT uprawnia zaś spłata kredytu zaciągniętego przez samego spadkobiercę, pod warunkiem jednak, iż kredyt ten zaciągnięty został na zakup nieruchomości służącej zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych albo innych celów związanych z zaspakajaniem potrzeb mieszkaniowych, takich jak np. remont, rozbudowa lokalu mieszkalnego. W opisywanym przypadku ze zwolnienia od PIT może zaś skorzystać małżonka spadkodawcy, albowiem wraz ze spadkodawcą była ona stroną umowy kredytowej.

Mając na uwadze powyższe, w opisywanym przypadku małżonka spadkodawcy dochód ze sprzedaży swoich udziałów może przeznaczyć na spłatę kredytu zaciągniętego wraz z mężem na zakup nieruchomości. Dochód uzyskany ze sprzedaży będzie korzystać ze zwolnienia od PIT. Zgodnie z opisanym wyżej stanowiskiem Izby Skarbowej w Łodzi, dzieci spadkodawcy ze  zwolnienia od podatku skorzystać nie mogą. Od kwoty uzyskanej ze sprzedaży swoich udziałów, dzieci spadkodawcy muszą zapłacić 19 proc podatek.