Podatek od najmu lokali

Podatniczka, która wynajmuje 16 garaży, nie musi uruchamiać działalności gospodarczej. Wolno jej rozliczyć zyski w ramach najmu prywatnego – orzekł NSA.

Sprawa dotyczyła podatniczki, która w 2013 r. wspólnie z mężem rozpoczęła budowę zespołu 18 garaży. Dwa z nich przeznaczone miały być na potrzeby prywatne, pozostała zaś część na sprzedaż. Po gruntownej analizie rynku, podatniczka zdecydowała, iż wybudowane garaże będzie wynajmować.

W związku z powyższym należało odpowiedzieć na pytanie, czy wynajem kilkunastu pomieszczeń może być rozliczany w ramach najmu prywatnego (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT), czy jest to już dochód z działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT). Pamiętać należy, iż różnica jest diametralna. Przychód z najmu  prowadzonego w ramach działalności gospodarczej opodatkowany jest na zasadach ogólnych lub 19-proc. podatkiem liniowym.  Tzw. najem prywatny, tj.  nie mający charakteru działalności gospodarczej opodatkowany jest  8,5-proc. ryczałtem ewidencjonowanym.

Wyżej wskazane wątpliwości skłoniły podatniczkę do skierowania wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stanął na zdecydowanym stanowisku, iż wynajem garaży w przedmiotowym stanie faktycznym nosi znamiona działalności gospodarczej.  Argumentację swą Dyrektor Izby Skarbowej Katowicach oparł głównie na ustawowej definicji działalności gospodarczej. W treści wydanej przez siebie interpretacji organ wskazał, iż działalność gospodarcza nosi następujące cechy:

● prowadzenie jej w celu osiągnięcia dochodu, przy czym liczy się zamiar, a nie faktyczny zysk,

● wykonywanie w sposób powtarzalny, ciągły,

● oraz prowadzenie jej w sposób zorganizowany.

Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia  21 kwietnia 2017 r.,  ostatecznie rozwiano wszelkie wątpliwości w powyższym zakresie. Naczelny Sąd Administracyjny stanął na stanowisku, iż w sprawie niniejszej nie mamy do czynienia z działalnością gospodarczą, za czym podatniczka ma pełne prawo skorzystać z 8,5-proc. ryczałtu ewidencjonowanego. W uzasadnieniu do wskazanego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazano, iż organ powinien był ustalić, czy garaże faktycznie miały związek z działalnością gospodarczą. W przedmiotowym stanie faktycznym nie mogły jej mieć, bo podatnicy nie prowadzili firmy i w związku z tym nieruchomości nie zostały przez nich wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Liczba wynajmowanych garaży także nie ma znaczenia, albowiem w istocie każdy najem związany jest z zamiarem osiągnięcia zysku a także prowadzony jest w sposób trwały. Gdyby przy rozstrzygnięciu niniejszej sprawy kierować się wyłącznie ustawową definicją działalności gospodarczej, należałoby uznać, iż każdy najem spełnia jej warunki, za czym konstrukcja ryczałtu ewidencjonowanego nie miała by praktycznego znaczenia. Z powyższą  argumentacją należy się w pełni zgodzić.