Brak podatku od czynności cywilno prawnych

Zgodnie z interpretacją Izby Skarbowej w Katowicach (IBPB-2-1/4514-63/16/MZ), czynność na podstawie, której spółka wnosi do przedsiębiorstwa innej spółki wkład pieniężny na sfinansowanie wspólnego celu gospodarczego jest zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli dochodzi do niej w ramach umowy tzw. “spółki cichej”. Interpretacja powyższa wydana została na kanwie umowy zawartej pomiędzy dwoma spółkami. Na mocy wspomnianej powyżej umowy, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązała się wnieść do przedsiębiorstwa innej spółki wkład pieniężny, przeznaczony na sfinansowanie wspólnego celu gospodarczego. Umowa przewidywała, iż spółka wnosząca wkład uczestniczy wyłącznie w zyskach, nie uczestnicząc jednocześnie w stratach oraz nie ponosząc odpowiedzialności za działania/zaniechania spółki, do której wniesiony został wkład pieniężny. Powyższe postanowienia umowne pozostają więc typowe dla konstrukcji tzw. “spółki cichej”. Przypomnieć należy, iż spółka cicha uregulowana była przepisami kodeksu handlowego z 27 czerwca 1934 r. Obecnie spółka cicha nie jest uregulowana jakimikolwiek przepisami prawa, aczkolwiek konstrukcja, na podstawie której jedna osoba zobowiązuje się do wniesienia wkładu na pokrycie wspólnego celu gospodarczego, uczestnicząc wyłącznie w zyskach a nie ponosząc żadnej odpowiedzialności i nie uczestnicząc w stratach, dopuszczalna jest na podstawie zasady swobody zawierania umów, wyrażonej w art. art. 3531  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.  W uzasadnieniu do interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie napisano, iż umowa spółki cichej nie należy do katalogu czynności cywilnoprawnych wymienionych w art. 1, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.  Umowa taka nie jest ponadto umową pożyczki czy też inną umową spółki (np. cywilnej)  wymienionej w katalogu czynności, od których pobiera się podatek od czynności cywilno prawnych.