Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy za porozumieniem stron.

shutterstock_330863708

Należy pamiętać o tym, iż w sprawach nieuregulowanych w kodeksie pracy, zastosowanie odnajdują przepisy kodeksu cywilnego- w tym te o wadach oświadczeń woli. Zasada powyższa odnajduje zastosowanie do wszelkich oświadczeń, na podstawie których dochodzi do rozwiązania stosunku pracy. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron uchodzi w praktyce za jeden z najpopularniejszych sposobów na zakończenie stosunku pracy. Należy pamiętać, iż rozwiązanie umowy o pracę w sposób opisany powyżej, zamyka pracownikowi drogę do odwołania do sądu pracy. Praktyka wskazuje, iż porozumienie stron bywa wykorzystywane przez pracodawcę do zakamuflowania i uniknięcia ewentualnych problemów ze zwolnieniem pracownika „dyscyplinarnie”. Pracownik taki nie pozostaje pozbawiony ochrony. Należy pamiętać, iż w sprawach nieuregulowanych w kodeksie pracy, zastosowanie odnajdują przepisy kodeksu cywilnego. Analizując przedstawioną problematykę, szczególnego znaczenia nabierają przepisy kodeksu cywilnego o wadach oświadczenia woli- tj. okolicznościach powodujących bezwzględną nieważność czynności lub możliwość późniejszego uchylenia się od skutków złożonego oświadczenia. Tak oto kodeks cywilny rozróżnia cztery wady oświadczeń woli. Stan niemożności świadomego i swobodnego podjęcia decyzji, błąd, groźbę i podstęp. Jeżeli więc oświadczenie wyrażające zgodę na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem, zostało złożone w stanie ograniczonej lub zniesionej świadomości, groźby, pod wpływem błędu lub za sprawą podstępu drugiej strony, pracownik może powołać się na nieważność złożonego przez siebie oświadczenia woli lub uchylić się od jego skutków. Wiedzieć należy, iż w sytuacji gdy mamy do czynienia ze złożeniem oświadczenia woli w stanie wyłączającym świadome i swobodne podjęcie decyzji lub pod wpływem groźby, nieważność czynności ma charakter bezwzględny i istniejący z mocy prawa a także obejmuje wszelkie skutki spowodowane wadliwą decyzją. Gdy zaś mamy do czynienia z błędem lub podstępem, pracownik winien złożyć pracodawcy oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli. Wykazanie tego, iż do rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron doszło w warunkach jednej z wad oświadczeń woli, pozwala na złożenie odwołania do sądu pracy i żądania roszczeń takich jak przywrócenie do pracy, odszkodowanie za pozostawanie w gotowości do pracy a także wiele innych roszczeń związanych z bezpodstawnym rozwiązaniem stosunku pracy.