Ustalenie kontaktów z dzieckiem – co zrobić gdy jeden z rodziców utrudnia kontakty drugiego rodzica z dzieckiem?

obraz-do-wpisu-na-bloga

Adwokat Maciej Duszewski wie, iż w sprawach o ustalenie miejsca pobytu dziecka/dzieci oraz w sprawach o uregulowanie kontaktów rodzica z dzieckiem/dziećmi decydującą rolę odgrywa czas. Im dłużej dziecko pozbawione jest kontaktu z rodzicem, tym dystans pomiędzy dzieckiem a rodzicem robi się większy. Dobry adwokat, winien podjąć w imieniu Klienta jak najszybsze działania ukierunkowane na zapewnienia mu osobistego kontaktu z dzieckiem/dziećmi. Pamiętać należy, iż postępowanie sądowe o ustalenie miejsca pobytu i kontakty z dziećmi jest częstokroć długotrwałe. Zapominać jednak nie można, iż prawo przewiduje możliwość zabezpieczenia żądań stron na czas trwania postępowania. Owe zabezpieczenie może polegać również na ustaleniu miejsca pobytu dziecka/dzieci na czas trwania postępowania a także uregulowaniu kontaktów z dzieckiem/dziećmi na czas trwania postępowania w przedmiocie ustalenia ich miejsca pobytu lub  kontaktów.

Co do zasady sposób kontaktów z dzieckiem powinien być wspólnie ustalony przez rodziców. Często zdarza się jednak, iż rodzice nie mogą albo nawet nie próbują dojść w tej kwestii do porozumienia. Jeśli jeden z rodziców utrudnia kontakty z dzieckiem, rodzic, któremu kontakt z dzieckiem jest utrudniany, nie powinien biernie się przyglądać zaistniałej sytuacji, lecz powinien skorzystać z przysługujących mu środków prawnych, a mianowicie ma prawo żądać sądowego uregulowania kontaktów.

Sądem właściwym do rozpoznania spraw dotyczących kontaktów jest Sąd Rejonowy, w którego okręgu dziecko ma miejsce zamieszkania. W przypadku braku miejsca zamieszkania dziecka wniosek należy złożyć do sądu, w okręgu którego no przebywa.

We wniosku należy szczegółowo opisać, jak chcielibyśmy, aby te kontakty wyglądały. Harmonogram spotkań i opieki nad dzieckiem powinno zaplanować się zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami samego dziecka oraz każdego z rodziców, a także dopilnować, by harmonogram ten, ze względu na dobro dziecka, realizowany był bez utrudniania kontaktów przez drugą stronę.

W niektórych sytuacjach sąd uwzględniając dobro dziecka, może ograniczyć utrzymywanie kontaktów z dzieckiem, bądź nawet ich zakazać.

W szczególności sąd opiekuńczy może:

  • zakazać spotykania się z dzieckiem;
  • zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu;
  • zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd;
  • ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość;
  • zakazać porozumiewania się na odległość.

Jednak należy pamiętać, iż zakazanie rodzicom osobistej styczności z dzieckiem może być orzeczone wyjątkowo np. gdy utrzymywanie osobistych kontaktów rodziców w dzieckiem zagraża jego życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu, bądź wpływa demoralizująco na dziecko.

Co zrobić w sytuacji jeżeli pomimo ustalonych sądownie kontaktów z dzieckiem, drugi rodzic uporczywie je utrudnia?

W takim przypadku, istnieje możliwość zagrożenia karą pieniężną osobie, która nie wykonuje lub niewłaściwie wykonuje obowiązki dotyczące kontaktów z dzieckiem.

Sąd może zagrozić nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku przez osobę, która nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje ciążące na niej obowiązki, na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem.

Wysokość kary finansowej jest uzależniona od sytuacji majątkowej osoby, na którą kara miałaby zostać nałożona oraz od ilości naruszeń istniejącego obowiązku dotyczącego kontaktów z dzieckiem. Oszacowanie wysokości kary finansowej uzależnione jest od możliwości finansowych zobowiązanego do jej zapłacenia. Szacując wysokość kary należy mieć na uwadze aktualne orzecznictwo sądowe oraz praktykę jaka utarła się w tym zakresie. Doświadczony prawnik, nie powinien mieć problemu z oszacowaniem wysokości kary, w taki sposób aby nie miała ona charakteru zawyżonego a w związku z czym nie prowadziła

Warto wiedzieć, że nawet gdy rodzic jest pozbawiony władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, to nadal ma prawo do kontaktów z nim, chyba że sąd postanowi inaczej ze względu na bezpieczeństwo dziecka.

Kancelaria Adwokacka Macieja Duszewskiego posiadając bogate doświadczenie w sprawach rodzinnych, w tym sprawach z zakresu stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi, pomoże podjąć decyzję co do wyboru środków prawnych, które w sposób najskuteczniejszy zabezpieczą interes Klienta i dobro dziecka, a także podejmie działania zmierzające do ich jak najszybszej realizacji.